Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MMCars

1.    Postanowienia wstępne:
1.1.    Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://oryginalneczesci.com/  („eSklep”) prowadzony jest przez MM Cars Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183947, posiadającą numer NIP: 9542461883 („MMCars”).
1.2.    eSklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
1.3.    Ceny towarów znajdujących się w eSklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług - VAT (są cenami brutto).
1.4.    MMCars porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem esklep@mmcars.pl oraz  539-995-801
2.    Opis produktów
2.1.    Wszystkie produkty oferowane w eSklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.2.    Ceny prezentowane w eSklepie obowiązują wyłącznie przy zakupach za pośrednictwem eSklepu.
2.3.    MMCars zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie eSklepu bez uprzedzenia;  zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
2.4.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych eSklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2.5.    Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu; oferta wiąże klienta prze okres 7 dni.
2.6.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez MMCars przyjęcia zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z akceptacją oferty Klienta.
3.    Zasady zamawiania towarów
3.1.    Składanie zamówień w eSklepie odbywa się poprzez:
3.1.1.    witrynę internetową lub
3.1.2.    przesłanie zamówienia e-mailem na adres esklep@mmcars.pl.
3.2.    Przez złożenie zamówienia poprzez witrynę internetową należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go.
3.3.    Poprawne złożenie zamówienia e-mailem wymaga wysłania wiadomości zawierającej co najmniej następujące informacje:
3.3.1.    dane kontaktowe i adresowe, jednoznacznie identyfikujące: zamawiającego, odbiorcę i płatnika
3.3.2.    co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną – zgodnie z danymi w eSklepie,
3.3.3.    koszty transportu – zgodnie z danymi w eSklepie,
3.3.4.    sposób płatności
3.4.    MMCars w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
3.5.    Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
4.    Płatność
4.1.    Możliwe są następujące formy płatności:
4.1.1.    płatność w salonie sprzedaży w Katowicach przy ulicy Lotnisko 81 przy odbiorze towaru, wymagany wcześniejszy kontakt
4.1.2.    płatność 'za pobraniem' przy odbiorze przesyłki od kuriera
4.1.3.    przelewem na rachunek bankowy MMCars, zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu środków na rachunku MMCars.
4.2.    Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.    
5.    Dostarczenie towaru
5.1.    MMCars dostarcza towary zamówione poprzez eSklep wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2.    W przeciągu 7 dni roboczych (to jest od poniedziałku 9.00 do piątku 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu potwierdzenia zamówienia zostaje nadana przesyłka.
5.3.    Formę przesyłki wybiera się podczas składania zamówienia, gdzie wyświetlana jest cena wybranej formy przesyłki; w przypadkach innych niż osobisty odbiór towaru, chcąc szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, MMCars zleca ich doręczanie firmie kurierskiej.
5.4.    Odbierając przesyłkę Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie;  w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę;  w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane lub istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki, należy w obecności kuriera dokonać otwarcia i sprawdzenia przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszych wskazówek.
6.    Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem
6.1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy i dokonać jego zwrotu towaru podania przyczyn; w razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli odstąpienie zostało złożone przed przyjęciem oferty przez MMCars – oferta przestaje wiązać.
6.2.    Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i biegnie od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
6.3.    Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
6.4.    Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.
6.5.    Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: esklep@mmcars.pl; Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, MMCars niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.6.    Klient odstępujący od umowy powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar MMCars dostarczając go osobiście lub wysyłając na adres: MM Cars Sp. z o.o., ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice, z dopiskiem „esklep – zwrot”; Termin do zwrotu jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
6.7.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6.8.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.9.    MMCars dokonuje zwrotu ceny zapłaconej za towar nabyty na podstawie umowy, od której Klient odstąpił , w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.10.    MMCars może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
7.    Reklamacje
7.1.    MMCars zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
7.2.    Jeżeli nabyty towar posiada wady fizyczne, to Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, stosownie do regulacji Kodeksu cywilnego.
7.3.    Jeżeli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, okres rękojmi wynosi 6 miesięcy.
7.4.    Na towary sprzedawane w eSklepie nie jest udzielana gwarancja i nie są świadczone względem nich usługi posprzedażne.
7.5.    Jeżeli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, okres rękojmi wynosi 6 miesięcy.
7.6.    Reklamacje towarów należy zgłaszać w drodze pisemnej, na adres wskazany w punkcie 1.1, pocztą elektroniczną na adres esklep@mmcars.pl lub w inny przewidziany prawem sposób.
7.7.    MMCars rozpatrzy zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od ich zgłoszenia i poinformuje o swojej decyzji Klienta.
8.    Postanowienia końcowe
8.1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827)
8.2.    Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. i obowiązuje do odwołania.
8.3.    MMCars ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie poprzez ogłoszenie jego nowej treści na stronie internetowej eSklepu; nowy regulamin wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej niż z chwilą ogłoszenia; zmiana regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed jego zmianą.
Załącznik nr 1
do Regulaminu Sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://oryginalneczesci.com/pl/i/Regulamin/1 („eSklep”) prowadzonego jest przez MM Cars Sp. z o.o.

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


MM Cars Sp. z o.o.
(eSklep)
ul. Lotnisko 81
40-271 Katowice


e-mail: czesci@mmcars.pl


Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


……………………………………

……………………………………

……………………………………

zamówionych dnia ……………

dostarczonych dnia …………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta
……………………………
Adres konsumenta


……………………………

Nr konta


……………………………
Data oraz podpis konsumenta (podpis tylko w przypadku składania formularza w formie papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl